Skandik Afrik meet Sylvia Owori

During our trip to Uganda, the SKandik Afrik crew had the opportunity to meet one Uganda’s prominent fashion designers Sylvia Owori.